Home » เจาะรหัสฆาตกรรม by John Sandford
เจาะรหัสฆาตกรรม John Sandford

เจาะรหัสฆาตกรรม

John Sandford

Published
ISBN :
296 pages
Enter the sum

 About the Book 

วันดีคืนรายเพือรวมงาน เซียนแฮคเกอร ถูกสังหารโหด ไมใชเพราะสิงทีคนหา แตเพราะสิงทีตัวเองรู! เจาหนาทีรักษาความปลอดภัยใหการกับตำรวจวา แฮคเกอรเคราะหรายถูกจับไดวาแฮคขอมูลบริษัทไฮเทคแหงหนึงคิดด ศิลปิน พอมดคอมพิวเตอร และ อาชญากรมืออาชีพ จึงฟันธงวางานนีMoreวันดีคืนร้ายเพื่อร่วมงาน เซียนแฮคเกอร์ ถูกสังหารโหด ไม่ใช่เพราะสิ่งที่ค้นหา แต่เพราะสิ่งที่ตัวเองรู้! เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้การกับตำรวจว่า แฮคเกอร์เคราะห์ร้ายถูกจับได้ว่าแฮ็คข้อมูลบริษัทไฮเทคแห่งหนึงคิดด์ ศิลปิน พ่อมดคอมพิวเตอร์ และ อาชญากรมืออาชีพ จึงฟันธงว่างานนี้มีเงื่อนงำ เขาทุ่มชีวิตตัวเองเข้าเสี่ยง ในขณะเดียวกัน ลูเอลเลน ตีนแมวสาวคู่กัด คู่ปรับ และคู่กิ๊กก็เข้ามาเอี่ยวทั้งคู่แฮ็คเข้าระบบบริษัทแห่งนั้น เพื่อพบกับความจริงที่รออยู่ และพวกเขาก็ได้รู้ว่ามันเป็นแค่ธุรกิจบังหน้า หาใช่แค่ความลับ แต่คือแผนการชั่วชนิดเซียนเหยียบเมฆ! คิดด์และลูเอลเลนจึงตกสู่วังวนอำมหิตเป็นเป้าหมายของมือสังหาร และนักต้มตุ๋นระดับโลก! นี่คือคู่แสบคู่ใหม่ที่จะทำให้คุณรัก เชื่อสิน่า!